Mgr. Vladimír Holub

geobotanik / dendrolog

Odborná praxe:

1990 - 1996

Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze (biologie / geobotanika)

1998 - 2002

biolog / ekolog / dendrolog - samostatný vědecký pracovník (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha - oddělení biologických rizik)

2003

biolog / ekolog / dendrolog - vedoucí oddělení (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha - oddělení dendrologie a památných stromů)

2004 - 2010

biolog / ekolog / dendrolog - samostatný vědecký pracovník (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích - oddělení ochrany rostlin)

2011 - 2012

OSVČ - posudková a konzultační činnost v oblasti ekologie a ochrany dřevin (Česká republika)

2013 - 2020

biolog / ekolog / dendrolog - ekologie a ochrana dřevin, referent životního prostředí (ENVIFORM a.s., Třinec)

2022

OSVČ - návrhy zahrad rodinných domů prostřednictvím emailu (Česká republika, Slovensko)

Publikační činnost:

Holub V. (1996): Geobotanická diagnostika narušení lesních porostů v chráněném území Černínovsko u Neratovic.- MS. (Diplomová práce, Praha, depon. in: Knih. PřF UK Praha, 137 p.).

Gregorová B., Holub V., Černý K., Švecová A., Strnadová V., & Červenka M. (2003): Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Projekt VaV 640/5/00, Dílčí projekt 2. AOPK ČR Praha, I. část, 209 p., II. část, 417 p., přílohy.

Gregorová B., Černý K., Strnadová V., Červenka M. & Holub V. (2003): Chřadnutí olší v České republice.- Les. Práce, 82: 13-15.

Gregorová B., Černý K., Holub V., Strnadová a kol. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny.- 504 p., AOPK ČR, VUKOZ, Praha.

Holub V. (2006): Vliv abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny (p. 64-88). - In: Gregorová B., Černý K., Holub V., Strnadová V., Rom J., Šumpich J., Kloudová K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny.- 504 p., AOPK ČR, VUKOZ, Praha.

Holub V., Strnadová V., Gregorová B. & Černý K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L.- Rostlinolékař, 18 (3): 25-27.

Holub V. (2007): Přehled abionóz listnatých a jehličnatých dřevin.- Acta Pruhoniciana, 86: 47-55.

Gregorová B., Holub V., Černý K. & Strnadová V. (2007): Vliv klimatických faktorů a imisí na vývoj poškození dřevin rostoucích mimo les.- Zpravodaj ochrany lesa, 14: 33-35.

Holub V. & Zlatohlávek A. (2008): Abiotická a antropogenní poškození na listech dřevin.- Rostlinolékař, 19 (1): 19-22.

Černý K., Strnadová V., Gregorová B., Holub V. & Mrázková M. (2008): Chřadnutí olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & al.- metodika MŽP, 24 p.

Gregorová B., Černý K., Holub V. & Strnadová V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.).- Horticultural Science, 37/3: 109-117.

VYTVOŘTE SI WEB ZDARMA